Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 1. Goede afspraken zijn de basis van een vlotte en correcte samenwerking.   De voorwaarden zijn gesteund op een wederzijds vertrouwen en zijn bedoeld om de wil van beide partijen te verankeren in een evenwichtige en contractuele relatie.
 2. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege TUINEN VAN LERBERGHE, zullen huidige algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle geleverde prestaties en goederen.
 3. De nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van TUINEN VAN LERBERGHE zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. Elke bestelling dient uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn aanvaard, vooraleer TUINEN VAN LERBERGHE hierdoor zal zijn gebonden.
 2. De hoeveelheden worden bepaald in “vermoedelijke hoeveelheden”, waardoor de offerteprijs aldus geen absoluut forfaitaire prijs is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De afrekening voor af te voeren aarde, puin, afval, … zal steeds volgens het gewicht gebeuren, en niet per kubieke meter.
 3. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Voor zover evenwel, in de periode tussen offerte en aanvaarding, de prijzen van één of meerdere onderdelen door de leverancier van TUINEN VAN LERBERGHE zouden worden verhoogd met meer dan 10%, is TUINEN VAN LERBERGHE niet meer gehouden door de prijzen in de offerte, en kan naar keuze en zonder vergoedingen, hetzij de offerte worden geannuleerd hetzij in verhouding tot de prijsstijgingen van de materialen worden aangepast. Dit is tevens mogelijk indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere onderdelen een prijsstijging kennen van minstens 15% die niet redelijkerwijze door TUINEN VAN LERBERGHE kon voorzien worden bij opmaak van de prijsopgave.

3. Verplichtingen en aandachtspunten voor de klant

 1. De Klant moet instaan voor (1) alle noodzakelijke vergunningen en/of toelatingen en zal TUINEN VAN LERBERGHE onmiddellijk op de hoogte stellen indien de vergunningen of toelatingen worden betwist, ingetrokken, geschorst of vernietigd, (2) het overmaken van de exacte terreingegevens, met inbegrip van de plannen van ondergrondse leidingen en constructies en de diepte waarop deze zich bevinden, alsook de informatie m.b.t. de grensbepalingen en afpalingen, de rooilijn,…, (3) alle andere gegevens, informatie die relevant zijn om het project op een correcte manier uit te voeren zoals onder meer de bijzondere bodemgesteldheid (vb. opgevoerde grond, vervuilingen, overstromingen, …).
 2. De Klant is op de hoogte dat hij alle meerkosten, die een gevolg zijn van het niet-naleven van bovenvermelde verplichtingen, dient te betalen tegen de gangbare regieprijzen.  Ook de schade zal door de Klant dienen vergoed te worden, aangezien wij hiervoor in deze gevallen niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
 3. Alle documenten m.b.t de overeenkomst (voorontwerpen, ontwerpen, plannen, 3Dsimulaties,…) zijn de artistieke eigendom van TUINEN VAN LERBERGHE.

4. Uitvoering van de werken & termijnen

 1. De eventuele leverings- uitvoerings- en aanvangstermijn zijn uitgedrukt in werkdagen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de termijnen slechts als informatief en indicatief beschouwd.
 2. In geval van vertragingen in een bindende uitvoeringstermijn dient TUINEN VAN LERBERGHE eerst aangetekend in gebreke te worden gesteld, waarna, na verloop van één maand, bij niet verantwoorde uitblijving van de verdere uitvoering, de Klant een schadevergoeding kan vorderen die beperkt is tot 10 % van de prijs indien de werkelijke schade kan bewezen worden door de Klant. In ieder geval kan TUINEN VAN LERBERGHE niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen van en door andere aannemers, leveranciers, …
 3. TUINEN VAN LERBERGHE staat in voor de goede uitvoering van haar werken, maar is niet verantwoordelijk voor het concept van, en de controle van de uitgevoerde werken alsook de coördinatie ervan, evenmin als voor de gebreken in de opgelegd materialen of werkwijzen.
 4. TUINEN VAN LERBERGHE kan tijdens de uitvoering andere, kwalitatief gelijkwaardige of betere materialen gebruiken, eventueel van een ander gelijkwaardig merk (vb. uitputting voorraad, droogte…), en dit tegen dezelfde voorwaarden voor de Klant.  Deze mogelijkheid geldt ook voor plantenvariëteiten. TUINEN VAN LERBERGHE heeft het recht om beroep te doen op onderaannemers voor de uitvoering van de werken, mits kennisgeving hiervan aan de Klant.

5. Meerwerken

 • Meerwerken en/of leveringen zijn door de Klant verschuldigd en zullen aangerekend worden tegen de regieprijzen die gelden op het ogenblik van de uitvoering.  De uitvoering of levering ervan en het uitblijven van schriftelijk protest binnen de 7 dagen na het overmaken van de werkbons en/of het detail, geldt als aanvaarding van de omvang en de prijs ervan.

6. Betalingsmodaliteiten

 1. Facturatie van de uitgevoerde werken volgt volgens de vordering van de werken en conform de levering van de materialen. Bij werkzaamheden vanaf €10.000,00 dient een voorschot van minimum 20% betaald te worden na ondertekening van de overeenkomst. Bij werkzaamheden vanaf €100.000,00 dient een voorschot van minimum 30% betaald te worden na ondertekening van de overeenkomst.
 2. Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder aftrek van korting, in euro op de maatschappelijke zetel van TUINEN VAN LERBERGHE en moeten worden betaald op de vervaldatum vermeld op de factuur en in ieder geval uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij laattijdige betaling is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire interest van 12% per jaar verschuldigd. In geval van gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling is de Klant daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaal factuurbedrag, met een minimum van €150,00, zelfs bij toekenning van betalingsfaciliteiten.. Indien betalingstermijnen worden toegekend, wordt in geval van laattijdige betaling van 1 termijn het factuurbedrag van rechtswege volledig opeisbaar.
 4. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag maakt het saldo van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 5. In geval van het niet-tijdig betalen van de gevraagde voorschotfacturen of niet-betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft TUINEN VAN LERBERGHE het recht om zonder aanmaning, de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen, dan wel te schorsen, alsook om op kosten van de Klant alle bewaringsmaatregelen te treffen en na aanmaning, desgevallend de overeenkomst te verbreken ten laste van de Klant. 
 6. In geval van betwisting dient de factuur aangetekend en behoorlijk gemotiveerd te worden geprotesteerd binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst, met vermelding van het nummer en de datum van de geprotesteerde factuur. In elk ander geval wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard en zonder voorbehoud.
 7. Dezelfde betaalregeling en rechten komen ook toe aan de Klant indien TUINEN VAN LERBERGHE haar betaalverplichtingen niet zou nakomen.

7. Groei van beplanting / gebreken

 1. Wij vestigen de aandacht op het feit dat de Klant voldoende water dient te geven aan nieuwe beplantingen en dat deze regelmatig moeten worden onderhouden en gesnoeid.
 2. Enkel wanneer de beplanting behept is met een gebrek op het ogenblik van de levering, kunnen wij gehouden zijn tot vervanging. TUINEN VAN LERBERGHE is  niet aansprakelijk voor het niet groeien of afsterven van beplantingen ten gevolge van weersomstandigheden (hagel, droogte, vorst, …), ziekten, plagen en/of ongedierte aantastingen.
 3. TUINEN VAN LERBERGHE biedt geen groeigarantie betreffende levende materialen (planten, zaden,…). Een uitzondering geldt enkel en alleen wanneer de grond- bodemwerken én het tuinonderhoud door TUINEN VAN LERGBERGHE is gebeurd en dit op reguliere basis met een onderhoudscontract. Indien het onderhoud door TUINEN VAN LERGBERGHE uitgevoerd wordt, zal het terug in groei komen van de door ons geleverde en geplante planten, vanaf de plantdatum voor één jaar gewaarborgd worden. De vervanging van niet in groei gekomen planten geschiedt echter slechts eenmaal in waarborg, en dit op tijdig vertoon van de afgestorven planten.
 4. De kiemkracht en de zuiverheid van de geleverde graszaden wordt eveneens gewaarborgd volgens de wettelijke normen. Het mislukken van een gazon of aanplantingen door een eventuele terreinvervuiling, door abnormale weersomstandigheden of door welke oorzaak ook, valt evenwel niet ten laste van TUINEN VAN LERGBERGHE. Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon worden geen klachten aanvaard. Deze garantie geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook.

8. Klachten, garantie en aansprakelijkheid – verzekering

 1. Het formuleren van een klacht van gelijk welke aard, geeft de Klant nooit het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, ook niet wanneer deze klacht tijdig werd ingediend.
 2. De overeenkomst wordt beëindigd bij oplevering der werken. Het in gebruik nemen zonder opmerkingen, houdt de aanvaarding van de werken in, bijgevolg zal vanaf dan elke klacht voor zichtbare gebreken onontvankelijk zijn.
 3. De Klant zal na afloop van 24 maanden na levering en/of uitvoering van werken alle verhaal tegen TUINEN VAN LERBERGHE verliezen en dit voor alle gebreken op basis van welke grond dan ook.   Deze garantie laat de eventuele commerciële garanties van de fabrikanten, dan wel mogelijke wettelijke garanties onverkort van toepassing.
 4. Ingeval van beschadigde of gebrekkige goederen of gebrekkige die aan TUINEN VAN LERBERGHE toerekenbaar zijn, zal TUINEN VAN LERBERGHE enkel gehouden kunnen zijn tot het zelf vervangen en/of herstellen en/of herleveren,  zonder verder gehouden te kunnen zijn tot gevolgschade zoals onder meer financiële verliezen, niet kunnen doorgaan van een feest en/of evenement gederfde winst, genotsderving, , …
 5. Wij hebben steeds het recht op een herstel/uitvoering in natura.
 6. Gezien de aard van de  werken (geen betrekking op de stabiliteit van gebouwen), is de wettelijke tienjarige aansprakelijkheid nooit van toepassing.
 7. Onze tussenkomst voor schade wordt ten allen tijde beperkt tot de waarde van de overeenkomst of de waarde van het geleverde. Ingeval van tussenkomst van onze verzekeraar, zal onze totale aansprakelijkheid beperkt zijn tot hetgeen waarvoor onze verzekeraar effectief dekking verleent, onverminderd onze franchise, en zonder dat wij verder kunnen aangesproken worden voor grotere of andere schade. 
 8. Wij kunnen nooit hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden samen met andere partijen/aannemers betrokken bij een project.

9. Verbreking van de overeenkomst

 • Indien de overeenkomst door TUINEN VAN LERBERGHE lastens de Klant wordt ontbonden om welke reden dan ook, worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, alsmede een vergoeding voor de gemaakte kosten en gederfde inkomsten. Onverminderd het recht in hoofde van TUINEN VAN LERBERGHE de meerdere schade te bewijzen en ervoor schadeloosstelling te vorderen, wordt deze vergoeding geraamd op 25% van hetgeen de Klant naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Diezelfde rechten komen toe ingeval van gehele of gedeeltelijke verbreking door of lastens TUINEN VAN LERBERGHE, en dit ten gunste van de Klant.

10. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Indien een geval van overmacht of andere omstandigheden die geen kwade wil inhouden de uitvoering onmogelijk maakt, zelfs tijdelijk, of derwijze bezwaart dat zij op de gestelde voorwaarden van merkbare invloed zou zijn, behoudt TUINEN VAN LERBERGHE het recht voor hetzij de voorwaarden aan te passen, hetzij aan de overeenkomst te verzaken, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te schorsen. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van onze verplichtingen en/of die ons dwingt tijdelijk en/of definitief de werken stil te leggen, zijn onder meer: bijvoorbeeld ongevallen, weersomstandigheden, oorlogen en de gevolgen ervan, ziekte of epidemieën, staking of lock-out, brand, gebrek of moeilijkere belevering aan grondstoffen of arbeidskrachten, productiestopzettingen bij leveranciers, niet verwachte prijsstijgingen, overheidsmaatregelen, enz. De tijdelijke schorsing van de werken ten gevolge van overmacht brengt, van rechtswege en zonder vergoeding, de verlenging mede van de aanvankelijk bepaalde uitvoeringstermijn met een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk weer op gang te brengen. Dezelfde rechten komen toe aan de Klant die op zijn beurt met deze omstandigheden zou geconfronteerd worden.
 2. Partijen verbinden zich er wel toe om in zulke omstandigheden in gemeen overleg naar de gepaste oplossing te zoeken die billijk en redelijk is voor beide partijen.

11. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde goederen, materialen en onderdelen blijven volledige eigendom van TUINEN VAN LERBERGHE tot op het moment van de integrale betaling van de factuur, met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding.  De risico’s voor toevallig verlies of tenietgaan van de goederen zijn echter vanaf de levering op de werf ten laste van de Klant.

12. Geschillen – toepasselijk recht – bevoegde Belgische rechtbanken

 • Alle betwistingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de plaats waar TUINEN VAN LERBERGHE haar maatschappelijke zetel heeft. TUINEN VAN LERBERGHE behoudt zich wel het recht voor om afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule.  Op eventuele geschillen zal het Belgische recht van toepassing zijn.

13. Privacy

 • TUINEN VAN LERBERGHE verzamelt, registreert en verwerkt informatie en persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. TUINEN VAN LERBERGHE vervult haar verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regelgeving.  De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Ons privacybeleid kan steeds opgevraagd worden via ons algemeen e-mailadres.

Ons inspiratieboek barst van de tips die van jouw tuin een groene oase te maken. Een plek tot rust te komen en om energie uit te putten.

Vul jouw naam en mailadres in en ontvang het boek direct in je mailbox.

Deze website maakt gebruik van cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Door verder te surfen op deze website verklaar je je akkoord met ons cookiebeleid